ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Termelők részére

Hatályos: 2021. 01. 1.

 1. PREAMBULUM

  • A www.kozertplusz.hu (a továbbiakban: Portál) a Közért+ Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-10-141237; adószám: 25176649-2-41; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Szolgáltató a Portálon Webáruházat üzemeltet, amelyben a Vásárlók a Szolgáltató által kínált termékeket vásárolhatnak meg, illetve Hírlevélre iratkozhatnak fel.

  • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Portál és a Webáruház használata, a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.

 2. ÁLTALÁNOS ADATOK

  • A Webáruház címe: www.kozertplusz.hu

  • A Webáruház üzemeltetőjének (a Szolgáltatónak) az adatai:

   Cégnév: Közért+ Zrt.

   Székhely: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3.

   Levelezési címe: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3.

   Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3.

   Cégjegyzékszám: 01-10-14171237

   Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

   Adószám: 25176649-2-41

   E-mail cím: ugyfelszolgalat@kozertplusz.hu

   Telefonszám: +36 20 526 4990

  • Ügyfélszolgálat:

   Postai cím: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3

   Telefonszám: +36 20 526 4990

   E-mail: ugyfelszolgalat@kozertplusz.hu

  • Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

   Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal jegyzője
   Kereskedelmi nyilvántartási szám: 13250/B/2021

 3. FOGALMAK

 4. Portál

  a Szolgáltató által a [www.kozertplusz.hu] cím alatt üzemeltetett honlap és webáruház, amelyen keresztül a Szolgáltató a Termékek értékesítését végzi.

  Szolgáltató

  [Közért+ Zrt.], amely a Portált üzemelteti és a webáruházban a szolgáltatásokat nyújtja.

  Termelő

  a Szolgáltató által a Portálon értékesített, egyes Termékek előállítója

  Vásárló

  az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja, illetve a Portálon keresztül értékesített Termékeket megvásárolja. Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát.

  Fogyasztó

  a Ptk. 8:1. § 3. pontja értelmében vett fogyasztó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  Termék

  a Portálon a Szolgáltató által megvételre felkínált áruk, amelyeket a Vásárlók megvásárolhatnak. A Termékek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes áruk forgalmazását, értékesítését megszüntetni, új árukat bevezetni, meglévő árukat, azok bármilyen tulajdonságát, beleértve az árat is, egyoldalúan bármikor módosítani.

  Hírlevél

  a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Vásárlóknak elektronikus direkt marketingnek és reklámnak minősülő üzenetet küld a Vásárló Portálon megadott e-mail címére.

  ÁSZF

  a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

  Futárszolgálat

  a Szolgáltatóval szerződött azon harmadik személy, aki a Portálon a Vásárló által megrendelt Termékeket a Vásárló által megadott Szállítási címre kiszállítja a Szolgáltató nevében.

  Átvételipont

  a Szolgáltató által biztosított cím, amelyen a Termelő a Terméket a Vásárló részére való kiszállítás végett átadhatja.

  Lakcím

  A természetes személy Vásárló lakcímkártyájában szereplő állandó lakcím, nem természetes személy esetében a nyilvántartó hatóságnál bejegyzett székhely.

  Szállítási cím

  a Vásárló által megadott olyan cím, amelyre a Vásárló a Portálon megvásárolt Termékek kiszállítását kéri. A Lakcím és a Szállítási cím egymástól eltérhet.

  Számlázási cím

  azon cím, amelyre a Vásárló a számla kiállítását kéri. A Számlázási cím a Lakcímtől és a Szállítási címtől eltérhet.

  Név

  a Vásárló személyazonosító igazolványában megjelölt teljes neve.

  Felhasználónév

  a Vásárló által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz, vásárláshoz és a Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges név. A Felhasználónév és a Név egymástól eltérhet.

  Jelszó

  a Vásárló által a Portálon megadott, a Webáruházban történő regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges egyedi jelszó.

  E-mail cím

  a Vásárló által a Portálon való regisztrációhoz és a Hírlevél feliratkozáshoz megadott érvényes és létező, a Vásárlóhoz tartozó saját, valós e-mail cím.

 5. AZ ÁSZF HATÁLYA

  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portálon található elektronikus Webáruházon keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Termelő között jön létre. A Webáruházban történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályait alkalmazni kell.

  • A Webáruházban történő termékértékesítés a Termelő által Termékek Webáruházba való feltöltésével és a Vásárló részére – annak elektronikus úton leadott megrendelésére – való szállításával lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 6. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA, A LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS JELLEMZŐI

  • A Termelő a jelen ÁSZF szerinti Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

  • Termelő tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

  • A Portálon kínált szolgáltatások vonatkozásában a Termelő és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

  • A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar.

  • Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják, továbbá Termék megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.

  • A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

  • A Termelő az ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltató a Portálra, a Termelő által jóváhagyott, a Termelőt bemutató anyagot feltöltsön, ott adminisztrátorként kommunikáljon, illetve Termelő nevében Termékeket adjon el. A bemutatkozó anyag elkészítését a Szolgáltató saját költségén vállalja. A Szolgáltató a Termelőről készített bemutatkozó anyagot csak a Termékek értékesítéséhez használja fel.

 7. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

  • A Szolgáltató a Portálon üzemeltetett Webáruházban a Termelő által meghatározott Termékeket értékesíti a Termelő nevében, a Portálon közzétett egyéb szolgáltatásokat és Hírlevél feliratkozást tesz lehetővé. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók bevezetésére. A Portálon új szolgáltatások, funkciók, tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Termelőket.

  • A Portált minden Termelő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

  • A Portál böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

  • A Termékírtékesítési szolgáltatás a Portálon a Szolgáltatóval egyedileg megállapodott jutalék ellenében vehető igénybe.

 8. REGISZTRÁCIÓ

  • A Webáruházban történő termékértékesítés regisztrációhoz kötött.

  • Nem kötött regisztrációhoz a Hírlevél küldésre történő feliratkozás, valamint a Portál és a Webáruház tartalmának megtekintése.

  • A Termelő a Portál főoldalán elhelyezett Regisztráció gombra kattintva tud regisztrálni. A Termelő a regisztráció során az alábbi adatait köteles megadni:

   • a) Név
   • b) E-mail cím
   • c) Jelszó

   Egy E-mail cím csak egyszer adható meg, ezért már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

  • A regisztrációkor megadott Felhasználónév nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a Termelő ilyen Felhasználónevet ad meg a regisztrációkor, a Szolgáltató jogosulttá válik arra, hogy a Szolgáltatást korlátozza, vagy a Termelő regisztrációját törölje.

  • A Portálon minden Termelő egyszer regisztrálhat. A Termelő regisztrációja a Termelő személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Szolgáltató törölheti azokat a Termelői regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, székhely, telephely tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és telefonszámról kerültek aktiválásra.

  • A Regisztráció során a Termelők kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Termelő esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Termelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes és nyilvántartási adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

  • Nem természetes személy Termelő nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult a Portálon regisztrálni, és ott bármely szolgáltatást igénybe venni.

  • A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Termelő regisztrációjának valódiságát ellenőrizni.

  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Termelő regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

  • Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Termelő valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Termelő regisztrációját törölni.

  • A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A Jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Termelő az új jelszó igénylése funkció igénybevételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Szolgáltató az új Jelszót a regisztrált e-mail címre küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a Termelő köteles a Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

  • Termelő tudomásul veszi, hogy amennyiben magánszemély és a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Termelő IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

  • A Termelőt teljes körű felelősség terheli a Portál regisztrációjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Termelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Jelszó tárolásából vagy a Felhasználónév és a Jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

  • Termelő a regisztrációt bármikor, a Portál meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Vásárló gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

  • A Termelő nem jogosult a regisztrációját a Portálról maga törölni. Ilyen szándék esetén a Termelő a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak a ugyfelszolgalat@kozertplusz.hu e-mail címen, és a Szolgáltató 15 napon belül gondoskodik a Termelő regisztrációjának (profiljának) törléséről, kivéve a korábbi megrendelésekre vonatkozó adatokat. Termelő tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Portálon rögzített adata és megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

  • Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a Termelő az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges az e-mailben meghatározott időtartamon belül. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, a Szolgáltató a létrehozott regisztrációt törli.

  • Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Termelőhöz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon vagy e-mailben, az Ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve a Szolgáltató ezzel kapcsolatban jogosult megkeresni a Termelőt a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

  • A regisztráció aktiválását követően a Termelő a megadott Felhasználónév és Jelszó megadásával léphet be a Portálra.

  • Felhívjuk a figyelmet, hogy a Regisztrációt követően, annak érdekében, hogy a Termelő Termékeit értékesíteni tudja, szükséges Szolgáltatóhoz benyújtania egy úgynevezett „Boltnyitási kérelmet”, melyre a „Boltnyitás kérelem” gombra kattintva van lehetősége, ahol köteles az alábbi adatokat feltölteni:

   • a) Bolt elnevezése (a leendő digitális boltjának a neve)

   • b) Cég / Termelő neve

   • c) Cégjegyzékszám

   • d) Irányítószám

   • e) Város

   • f) Cím

   • g) Adószám

   • h) Bankszámlaszám

  • Szolgáltató a fenti adatok ellenőrzését követően, amennyiben azok megfelelnek a valóságnak engedélyezi a „Boltnyitást” melyről Termelőt rendszerüzenetben, regisztrált fiókjában értesíti.

  • A Termelő a „Boltnyitást” jóváhagyó rendszerüzenetet követően tudja feltölteni az általa kínált Termékeket. A Termékek feltöltésére a Portálon van lehetősége úgy, hogy az előre megadott terméktípus listából kiválasztja, hogy mely típusú terméket kívánja értékesíteni (pl. paradicsom, padlizsán stb.).

  • Amennyiben a portál által generált lista nem tartalmaz olyan típusú terméket, melyet Termelő eladásra kínál, úgy e-mail útján kérheti Szolgáltatótól, hogy az adott terméktípust vegye fel a listára. Miután Szolgáltató felveszi a terméklistára az adott típusú terméket, ezt követően van lehetőség a Termék feltöltésére.

 9. AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 10. A Termékek Portálon való megjelenítése

  • A Termelő a Boltnyitást követően jogosult az általa eladásra kínált Termékeket feltölteni a portálra.

  • A Termelő köteles a feltöltött termékek mellé megfelelő termékleírást mellékelni és köteles a Termék bruttó árát feltüntetni. A feltöltött Termék mellé lehetőség van megjegyzést fűzni.

  • A termékleírásnak tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti adatokat.

  • A Termelő köteles a Termékekhez rendelt mennyiségi számlálónak megfelelő Termék biztosítására, vagy gondoskodni köteles egyező minőségű és jellegű helyettesítő Termékről.

  • Termelő a Webáruházba feltöltött Termékek tekintetében, vállalja, hogy azokat kizárólag a Webáruházban értékesíti.

  • Termelő kizárólag olyan terméket jogosult értékesíteni a Portálon, amely megfelel valamennyi élelmiszer-biztonsági, élelemiszer-egészségügyi előírásnak.

  • Termelő jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a rá vonatkozó valamennyi jogszabályi kötelezettséget betartja, és szavatol azért, hogy a Termékértékesítéshez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik.

  • Az értékesítés menete, a Termék kiválasztása

  • A Vásárló a Webáruházba történő belépést követően a Termék kosárba helyezésével tud megrendelést leadni, Terméket vásárolni.

  • A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül, és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  • A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, amely a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

  • A megrendelés módosítása, visszavonása

  • A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

  • A megrendelés elküldését követően a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése módosítását, amelyet a Szolgáltató továbbíthat Termelő részére. Amennyiben Termelő részére módosítási igény érkezik azt köteles teljesítenie. A megrendelés módosítása addig kérhető, amíg a Termelő a megrendelt Terméket Futárszolgálatnak kiszállításra vagy Átvételipontra át nem adta.

  • A Vásárló által elküldött megrendelés (vételi ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan továbbítja a Termelő részére a Termelő Webáruházban regisztrált fiókjába. A Termelő a fiókjában megtekintheti a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát. A rendelés Termelő regisztrált fiókjába való megérkezésével a Szolgáltató és Termelő között érvényes szerződés jön létre.

  • Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Erre való tekintettel Szolgáltató a részére jelzett hibát késedelem nélkül köteles Termelő felé jelezni a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

  • A 13. pont szerinti rendelés Termelő fiókjában való megjelenítése (betöltése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

  • Szállítási és fizetési feltételek

  • A Vásárló által megrendelt Terméket Termelő a Szolgáltató által megjelölt Átvételipontra vagy a Szolgáltató által igénybe vett Futárszolgálatnak átadja annak érdekében, hogy az a Vásárló részére kiszállításra kerüljön.

  • Amennyiben a Termékek kiszállítására Futárszolgálaton keresztül kerül sor, úgy a Termelő köteles a megrendelés adatait tartalmazó értesítés beérkezésétől legkésőbb egy órán belül szállíthatóvá tennie a Terméket a Szolgáltató által megbízott Futárszolgálat részére, egyéb esetben 3 órán belül az Átvételi pontra eljuttatni.

  • A Szolgáltató kiszállítást Magyarország területén, a Portálon feltüntetett településeken vállal.

 11. TÁJÉKOZTATÁS ELÁLLÁSI, FELMONDÁSI JOGRÓL

  • A jelen ÁSZF VIII. 13. pontjában rögzített értesítés Termelő fiókjában való megjelenését követően Termelő nem jogosult a szerződéstől elállni, illetve nem jogosult a Szerződést felmondani.

 12. HIBÁS TELJESÍTÉS

 13. Kellékszavatosság

  • A Szolgáltató a Termelő hibás teljesítése esetén a Termelővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

  • A Termelő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Termelő, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  • Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Termelő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

  • Kellékszavatossági igénye alapján a Szolgáltató választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Szolgáltató által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Termelő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Termelő költségére Szolgáltató is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  • A Szolgáltató a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Termelőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Termelő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

  • A Szolgáltató a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Termelővel közölni.

  • Nem fogyasztónak minősülő Szolgáltatóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  • Termékszavatosság

  • A Termék hibája esetén a Szolgáltató - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  • Termékszavatossági igényként a Szolgáltató kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  • A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a termék előállítója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  • Termékszavatossági igényét a Szolgáltató a Termék előállítója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  • A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania.

  • Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a Termelővel szemben érvényesíthető.

  • Jótállás

  • A Termelő a jelen pontban rögzítettek szerint jótállást vállal, hogy az általa átadott Termékek normális tárolási (15 Celsius fok alatti, 80-95% relatív páratartalmú és szárazabb légterű) körülmények között bekövetkező romláshibája (például nyílt sérülés, fertőzés, kukacosság) esetén helyt áll a hibás teljesítésért.

  • A jótállás nem terjed ki a következőkre:

   (i) szépséghibára, amely felületi sérülésből ered, de termék ízét nem érinti;
   (ii) száraz hibára, amely nem okoz romlást;
   (iii) a nem megfelelő tárolási körülményekből keletkező mindennemű hibára.

  • Jótállás időtartama termékenként:

   (i) Friss termékek esetén a Vevő általi átvételt;
   (ii) Csomagolt, hűtést nem igénylő termékek esetén a Terméken feltüntetett szavatossági idő lejártát, ennek hiányában a Vevő általi átvételt követő 3 (három) napot;
   (iii) Sérülékenyként feltüntetett termékek esetén a Termelő a Vevő általi átvételt
   követően Termelő nem vállal jótállást (például: tasakos gyümölcslevek).

  Termékfelelősség

  A termékkárért a Termelő tartozik felelősséggel. Azaz a Termelő felel a termék hibája által okozott kárért, a károsult a kár megtérítése iránti igényét közvetlenül a kárt okozó hibás termék előállítójával (Termelővel) szemben érvényesítheti.

 14. PANASZKEZELÉS, VITÁK RENDEZÉSE

  • A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

   Írásbeli panasz bejelentésének címe:

   Szolgáltató székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3.

   Szolgáltató postacíme: 1055 Budapest, Honvéd tér 10. A. ép. 1. em. 3.
   Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@kozertplusz.hu

   Szóbeli panasz bejelentésének módja: telefonon, a +36 20 526 4990 telefonszámon minden munkanap 08:00 és 20:00 óra között.

  • Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevőt tájékoztatni.

  • Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő részére. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

  • Amennyiben a Szolgáltató a Termelő bármely nyilatkozatát vagy fordítva, nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz lehet fordulni:

   Gazdasági Versenyhivatal
   1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
   Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
   Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
   (fogyasztó megtévesztése esetén)

   Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
   H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
   Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997.
   Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680
   e-mail cím: info@nmhh.hu

 15. TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGYEK

  • A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

  • A Portál és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

  • A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

  • A Termelő nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.

  • A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

  • A Termelő vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

  • A Portálon megjelenő Közért+ és Digitális Termelői Piac megnevezés és logó a Szolgáltató tulajdona, annak felhasználására Termelő nem jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

  • A Termelő nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen felhasználására.

 16. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

  • A jelen ÁSZF VIII. 16. pontjában rögzített értesítés Termelő fiókjában való megjelenését követően Termelő nem jogosult a szerződéstől elállni, illetve nem jogosult a Szerződést felmondani.

  • A Termelő köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

  • A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Termelő vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Termelő vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

  • A Termelő kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Termelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Termelő köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

  • A Termelő köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Termelő Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Termelő az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

  • A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért. A Portálon való vásárlás feltételezi a Termelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

  • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Termelő vagy bármely harmadik személynél a Termelő által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Termelő által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Termelő által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Termelő tartozik felelősséggel.

  • Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Termelőnél vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

  • Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

  • Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Termelő a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

  • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis maior – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

  • Amennyiben a teljesítés elháríthatatlan külső okból (vis maior), különösen a COVID-19 koronavírus-fertőzés terjedése miatt, különösen a magyar állam kormánya, hatóságai, jogalkotói szervei által elrendelésre kerülő kötelező hatályú rendelkezések, jogszabályok vagy bármelyik Fél erre tekintettel tett azonnali hatályú felmondása alapján hiúsul meg, a feleket egymás irányában fizetési kötelezettség nem terheli, a teljesítés meghiúsulására tekintettel ezzel kapcsolatban követelés nem érvényesíthető.

  • Amennyiben a Termelőt a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Termelő a kárigényét összesen legfeljebb 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Termelő kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

  • Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Termelő a Portál szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez szükséges Felhasználónevét vagy Jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Termelő elveszítette.

  • A Termelő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen, kivéve a vezető tisztségviselő által szándékosan okozott kárt. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 17. A PORTÁL KARBANTARTÁSA

  • A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 18. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

  • A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

   • a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

   • b) a technológia lényeges változása;

   • c) jogszabályváltozás;

   • d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

  • A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

  • Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Termelőket oly módon, hogy a Termelő módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Termelőt az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Termelő klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.

  • Amennyiben a Termelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Termelő az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

  • Amennyiben a Termelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Vásárló jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 19. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

  • A Szolgáltató jogosult a Termelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

  • Termelő jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

  • Szolgáltató jogosult a Termelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Termelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

  • Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

  • Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

  • Ha a Termelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Termelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre. Valamennyi, Termelő által okozott kár a szerződéskötés és a károkozás időpontjában előre látható kárnak minősül, amelyet a Termelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

 20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  • Termelő szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül – a jelen ÁSZF szerint felmerülő feladat jellegének megfelelő módon (pl.: személyesen, telefonon, faxon stb.) – köteles Szolgáltató rendelkezésére állni.

  • Jelen szerződés tartama alatt a Felek az adott helyzetben elvárható gondossággal, egymás érdekeit figyelembe véve eljárnak el. Felek akadályoztatásuk esetén kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő károkért teljes körűen felelnek.

  • Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

  • A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

  • Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Termelő között létrejövő szerződésnek. Az ÁSZF elfogadásával a Termelő kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismeri el.

  • A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

  • Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

   • a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

   • b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

   • c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

Budapest, 2021. 01. 01.